Policies

BSO-Producties vzw is een Belgische non-profit producent van musicals, theaterstukken, concerten en live events. Daarnaast overvleugelt de groep de Musicalacademie “De Manteau” en het Antwerps Musicalorkest (AMOR).

1. INLEIDING

BSO-Producties vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze gegevens in het kader van uw privacy zorgvuldig te behandelen. Daarom willen we u met deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over het verkrijgen, verzamelen en verwerken van uw gegevens.

2. DE GROEP

Deze PRIVACY POLICY is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij op welke wijze dan ook ontvangen via de platformen, communicatiekanalen en gelieerde ondernemingen die deel uitmaken van of beheerd worden door BSO-Producties vzw.

Concreet gaat het over gegevens die ontvangen worden door:  

Deze PRIVACY POLICY is ook van toepassing op tijdelijke websites en media accounts die door BSO-producties vzw worden beheerd ter ondersteuning van onze projecten.

3. WETTELIJKE GRONDSLAG  

Conform artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming houdt BSO-producties vzw zich aan volgende wettelijke gronden:

de persoonsgegevens worden enkel verkregen:

 • na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

 • in uitvoering van een overeenkomst

 • in verhouding tot specifieke, statutaire doel van BSO-producties vzw

Uw gegevens worden enkel verwerkt ten behoeve van onze eigen administratie en worden beschermd door onze verantwoordelijke gegevensbescherming.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacy policy dan kan u zich richten tot de verantwoordelijke gegevensbescherming via deze link

of per brief naar:   

BSO-producties vzw

Sint-Jan Vianneystraat

2610 Wilrijk

 
4. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens ten behoeve van de volgende statutaire doeleinden:

 • Om zowel passief als actief te kunnen deelnemen aan de activiteiten, producties, dienstverlening of algemene werking van BSO-producties vzw;

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • Klanten- en facturatiebeheer en alle gerelateerde diensten verbonden aan de dienstverlening door BSO-producties vzw;

 • Beheer van (ticket-) bestellingen van klanten en beheer van de eventuele retours en verbonden terugbetalingen;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen, verwerken en opslagen:

 • Naam, voornaam, adres, telefoon- of gsmnummer, e-mailadres;

 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;

 • Rekeningnummer, nummerplaat, confectiemaat;

 • Medische gegevens worden enkel aanvaardt als ze in rechtstreeks verband staan met en noodzakelijk zijn voor medewerking aan BSO-producties. De verstrekte gegevens worden op eigen initiatief door de medewerker aangeleverd die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derden doorgegeven in volgende situaties:

 • Het verzorgen van ticketverkoop

 • Het aanbieden van verzekeringen in het kader van medewerking aan BSO-producties.

Deze externe partijen behandelen uw gegevens op dezelfde wijze als omschreven in deze PRIVACY POLICY.

 
6. MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Indien deze persoon de leeftijd van 16 jaar overschrijdt blijft de reeds gegeven toestemming van kracht.

7. BEWAARTERMIJN

BSO-producties vzw bewaart uw gegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze (commerciële) relatie met u. Wij bewaren uw e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

8. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is uitermate belangrijk voor ons. BSO-producties vzw verbindt zich ertoe om uw gegevens zo adequaat mogelijk te beveiligen.

Volgende maatregelen werden genomen:

 • medewerkers van BSO-producties vzw die kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming en gehouden aan geheimhouding.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

9. GOOGLE ANALYTICS

Op onze site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google gebruikt deze informatie om up-to-date te blijven met hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van hun campagnes.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

10. SOCIAL MEDIA

Onze website bevat buttons om pagina’s op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn, … te kunnen promoten of delen. Deze knoppen worden gerealiseerd door middel van een code die op haar beurt gebruik maakt van cookies.

Lees aandachtig de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te gaan wat ze doen met uw persoonlijke gegevens die zij verwerken met behulp van deze code.

11. UW RECHTEN

De voornaamste rechten die voortkomen uit de nieuwe AVG-verordening zijn:

 • recht op inzage

 • recht op rechtzetting of correctie

 • recht om uw gegevens te laten wissen

 • recht om de verwerking te beperken

 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

 • recht om gegevensportabiliteit te beperken

 • recht om uw gegevens te laten overdragen aan een partij naar keuze

 • recht om een klacht in te dienen de toezichthoudende autoriteit

 • recht om uw toestemming te herroepen

BSO-producties vzw verbindt zich ertoe uw vraag te behandelen binnen de 30 dagen.

12. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

BSO-producties vzw kan zijn PRIVACY POLICY wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Het verdient daarom de aanbeveling om deze privacy policy regelmatig te controleren.

13. KLACHTEN

Als u klachten hebt over deze PRIVACY POLICY dan kan u zich richten tot: Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel (Belgium).

Telefoon: +32 2 274 48 00

commission@privacycommission.be

Deze PRIVACY POLICY werd goedgekeurd door de Raad van bestuur op 22 april 2018, bekrachtigd door de effectieve leden van BSO-producties vzw opgeroepen in een buitengewone algemene vergadering op 29 april 2018.

BSO-Producties vzw,

met maatschappelijke zetel te Sint-Jan Vianneystraat ,

2610 Wilrijk

ondernemingsnummer 0537.631.210.

U kan een Opt-out kiezen van de google analytics data. Uw website gebruik wordt dan niet langer gemonitored door google analytics.

U wordt geacht uw ticket bij u te houden gedurende de gehele duur van de voorstelling met inbegrip van eventuele pauzes.
Elk ticket kan slechts éénmaal gebruikt worden. Onleesbare of zwaar beschadigde tickets kunnen leiden tot het ongeldig verklaren van het betreffende ticket. Een vervangend toegangsbewijs kan dan bekomen worden aan de kassa. Hiervoor kan een beperkte administratieve vergoeding worden aangerekend. Uw ticket staat niet op naam waardoor u het kan doorverkopen aan derden. Let wel : bij discussie zal altijd de groep waarin de aankoper van de tickets – wiens naam wel vermeld staat op de tickets – aanwezig is, in het gelijk worden gesteld. BSO-Producties vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige financiële of materiële schade die veroorzaakt wordt door het doorverkopen van tickets aan derden.

Gereserveerde en betaalde tickets worden niet teruggenomen.

Ticketorders die via overschrijving betaald worden en niet via bancontact, moeten binnen de 10 dagen betaald worden. 
Bij uitblijven van de betaling wordt de bestelling geannuleerd.


Scroll naar top